VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

1.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti MURAT, s.r.o., so sídlom Bratislavská 87 Pezinok, 902 01 Pezinok, IČO: 31431852, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 13 663/B ako predávajúceho (ďalej len „Predávajúci“ alebo „MURAT, s.r.o.“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.murat.sk alebo http://eshop.murat.sk , ako aj pri kúpe tovaru dodávaného na základe rámcovej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo objednávky.  

1.2 Kupujúcim alebo zákazníkom sa označuje spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo firma – právnická osoba, ktorá koná v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. 

UPOZORNENIE: Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ – fyzická osoba nie sú upravené týmito VOP.

 

2.    OBJEDNANIE TOVARU 

2.1 Objednanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom internetovej stránky http://eshop.murat.sk/ alebo formou písomnej objednávky doručenej osobne, poštou, faxom, e-mailom s vyplnenými pravdivými a presnými informáciami o Kupujúcom, zozname objednaného tovaru, miestom doručenia a celkovej cene objednávky v prípade objednávky cez elektronický obchod. 

2.2 Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním Predávajúcemu. Všetky objednávky odoslané a prijaté Predávajúcim sú pre Kupujúceho záväzné. 

2.3 Prijatie objednávky potvrdí Predávajúci e-mailom na adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke do 24 hod. od jej obdržania. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca objednávka potvrdená Predávajúcim formou e-mailu. Objednávka zaväzuje Predávajúceho k plneniu až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany Predávajúceho. 

 

3.    TERMÍN DODANIA 

3.1 Písomné potvrdenie objednávky obsahuje termín dodania. Dodacia lehota v prípade tovaru, ktorý je na sklade je do 2-5 pracovných dní. V prípade tovaru, ktorý nie je na sklade je uvedený predpokladaný termín dodania. Skutočný termín dodania môže byť +- 3 kalendárne dni. Pri jednotlivých objednávkach si môžu zmluvné strany dohodnúť záväzný termín dodávky, kde je Predávajúci povinný tento termín presne dodržať. 

3.2 Pri nedodržaní zmluvne dojednaného termínu dodávky je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať buď zmluvnú pokutu vo výške celkom 15% z objemu nedodaného tovaru, alebo  zľavu z celkovej ceny zodpovedajúcu zľave 15% z objemu nedodaného tovaru. Pokutou nie je dotknutá prípadná náhrada za preukázateľne spôsobenú škodu Predávajúcim.

 

4.    DODANIE TOVARU 

4.1 Pri dodávke tovaru platí obvyklé pravidlo prípustnej obchodnej tolerancie v dĺžke -0 +5 % z objednanej dĺžky u káblov a pri kusových dodávkach pri dodaní požadovaného množstva. Dĺžka tovaru sa meria na meradlách s presnosťou 1% /trieda presnosti III/, číselné značenie na kábloch je informatívne.

4.2 Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledovných možností dodania tovaru 

      a) Osobný odber v sídle Predávajúceho 

      b) Dovoz dopravnou spoločnosťou DPD 

      c) Dovozom podľa pravidelného rozvozu Predávajúceho. Rozvozné dni sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho

4.3 Kupujúci je povinný zabezpečiť v prípade nadrozmerného nákladu nad (30 kg) technické zabezpečenie potrebné na vykládku materiálu (vysokozdvižný vozík, auto s rukou...) v mieste dodania.

4.4  Dodanie tovaru mimo SR je možné po vzájomnej dohode.

4.5  Predávajúci spolu s objednaným tovarom zabezpečí Kupujúcemu dodacie listy a všetky ostatné náležité doklady, ktoré sa k objednanému tovaru vzťahujú. Certifikáty a skúšobné protokoly musí Kupujúci žiadať už v objednávke.

4.6 Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný potvrdiť jeho dodanie vlastnoručným podpisom na dodacom liste spolu s čitateľne napísaným menom a dátumom prevzatia. V prípade platby na faktúru je povinný sa preukázať občianskym preukazom  alebo iným dokladom dokazujúcim jeho totožnosť.

4.7 Kupujúci je povinný objednaný a dodaný tovar riadne prevziať. Ak Kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar, je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. 

4.8 V prípade osobného odberu ak si kupujúci neprevezme tovar v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa potvrdeného termínu,  je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu vyúčtovať neprevzatý tovar a domáhať sa zaplatenia celej kúpnej ceny, pričom sa bude považovať za dodaný uplynutím lehoty na skladovanie alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpením nie sú dotknuté nároky na náhradu škody, zmluvnej pokuty a pod. 

 

5.    CENA 

5.1 Základom pre určenie ceny je aktuálny cenník Predávajúceho platný pre SR v cenách bez DPH respektíve Predávajúcim vypracovaná cenová ponuka. Kúpna cena tovaru ponúkaného prostredníctvom elektronického obchodu je vždy uvedená vedľa vybraného tovaru. Ceny tovaru sú uvedené po prihlásení v EUR a bez DPH včítane prípadných zliav poskytnutých Kupujúcemu na základe Rámcovej zmluvy v zmysle jej dodatkov. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.

UPOZORNENIE: K celkovej cene tovaru môže byť pripočítaná cena vratných obalov (bubnov), ktoré sú nevyhnutné na bezpečnú prepravu tovaru. Vratné obaly sú vykupované v zmysle bodu 7.

5.2 Dodanie tovaru v rámci SR je zahrnuté v cene tovaru u všetkých typov dopravy pri objednávke v hodnote nad 100 EUR bez DPH. V prípade objednávky do 100 EUR bez DPH je cena upravená o manipulačný poplatok zahrňujúci hodnotu balného, poštovného, dopravy a pod. a to nasledovne: 

      a) Balík DPD, platba formou dobierky do 30 kg vo výške 5,83 EUR bez DPH 

      b) Balík DPD, platba formou faktúry a predfaktúry do 30 kg vo výške 5 EUR bez DPH 

      c) Pravidelným rozvozom Predávajúceho 4,17 EUR bez DPH.

5.3 Ceny expedičných nákladov uvedené Predávajúcim sú platné v rámci Slovenskej republiky. Expedičné náklady pri objednávkach do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú Kupujúcemu oznámené v potvrdení o prijatí objednávky

UPOZORNENIE: Ceny obalov (palety, bubny) nie sú započítané v cene materiálu a riadia sa v zmysle platného cenníka uvedeného na www.murat.sk resp. http://eshop.murat.sk v samostatnom cenníku obalov.

 

6.    PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Kupujúci môže kúpnu cenu spolu s expedičnými nákladmi zaplatiť nasledovnými spôsobmi: 

      a) v hotovosti prípadne platobnou kartou pri osobnom odbere

      b) na dobierku pri dodaní externou dopravnou spoločnosťou DPD; v takomto prípade Kupujúci zaplatí cenu za objednaný tovar až pri jeho prevzatí

      c) úhradou predfaktúry vopred bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho vedený v SLSP a.s., číslo účtu v tvare IBAN SK12 0900 0000 0000 1922 3247 na základe údajov a inštrukcií k platbe uvedených Predávajúcim v elektronickom potvrdení objednávky, 

      d) úhradou faktúry v dohodnutej lehote splatnosti bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho vedený v SLSP a.s., číslo účtu v tvare IBAN SK12 0900 0000 0000 1922 3247. Podmienkou dodania tovaru s platbou prostredníctvom faktúry je uzatvorenie rámcovej zmluvy. Lehota splatnosti musí byť dohodnutá vopred v rámcovej zmluve.

6.2 Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. 

6.3 V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania s platením ceny za tovar, je povinný Predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý, čo i len začatý deň omeškania.

6.4 Omeškaním Kupujúceho vzniká Predávajúcemu aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez osobitného upozornenia v zmysle § 369c Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Výška paušálnej náhrady nákladov je určená Nariadením vlády č. 21/2013 vo výške 40 EUR jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania. 

6.5 Pokiaľ si Kupujúci nesplní povinnosť uhradiť faktúry v dohodnutej lehote splatnosti, je Predávajúci oprávnený zastaviť ďalšie dodávky. Zároveň sa tým Predávajúci nedostáva do omeškania s dodávkou tovaru až do doby úhrady faktúr po lehote splatnosti.

 

7.    VÝKUP OBALOV 

7.1 Predávajúci vykúpi nepoškodené alebo primerane opotrebované vratné obaly za fakturovanú cenu v lehote do 12 mesiacov od expedície, pokiaľ nie je na faktúre uvedené inak. Po tomto termíne je možné vykúpiť nepoškodené obaly za 25 % z predajnej ceny. Odvoz prázdnych obalov nie je povinnosťou predávajúceho a nie je zahrnutý v cene materiálu. Predávajúci môže túto službu poskytnúť podľa jeho možností (miesto na aute, harmonogram rozvozu) a po predchádzajúcej vzájomnej dohode s Kupujúcim. Kupujúci vystaví faktúru za vrátené obaly na základe potvrdeného dodacieho listu Predávajúcim.

7.2 Predávajúci zabezpečuje zber a zhodnocovanie poškodených obalov alebo odpadov z obalov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ELEKOS (www.elekos.sk). 

 

8.    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

8.1 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru po dohode s Predávajúcim. V takomto prípade musí Kupujúci zaslať tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným tlačivom o odstúpení od zmluvy na adresu predávajúceho – MURAT s.r.o., Bratislavská 87, 902 01  Pezinok. Peniaze budú vrátené Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru Predávajúcemu. Zákazník môže tovar rozbaliť, ale ak bude javiť známky používania, bude poškodený alebo nefunkčný, Kupujúci je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru a Predávajúci môže požadovať náhradu vo výške nákladov potrebných na opravu alebo na jeho uvedenie do pôvodného stavu.

8.2 V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy resp. objednávky u špeciálne na zákazku vyrábaného alebo upravovaného tovaru (dĺžkovanie) alebo tovaru u ktorého výrobca účtuje náklady spojené s vrátením tovaru; uhradí Kupujúci tieto náklady Predávajúcemu a to individuálne a až do výšky 85 % z hodnoty stornovaného tovaru.

UPOZORNENIE: Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

 

9.    PRECHOD VLASTNÍCTVA, NEBEZPEČENSTVA ŠKODY 

9.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím objednaného tovaru, alebo keď tak neurobí včas, tak v momente, keď mu je zo strany Predávajúceho umožnené nakladať s tovarom a Kupujúci ho neprevezme.

9.2 Vlastníctvo k tovaru prechádza na Kupujúceho až okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny za tovar. Uvedené platí aj v prípade, ak Kupujúci tovar ďalej predá tretej osobe; Kupujúci je povinný Predávajúcemu vlastnícke právo zabezpečiť a tretiu osobu na výhradu vlastníckeho práva preukázateľne upozorniť. Vlastnícke právo Predávajúceho je nedotknuteľné.

 

10.    REKLAMÁCIA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

10.1 Predávajúci poskytuje na všetky produkty záruku 24 mesiacov odo dňa dodania Kupujúcemu, pokiaľ nie je na tovare uvedené inak. Dĺžka záručnej doby môže byť odlišne upravená samostatnou Kúpnou zmluvou. Ak pri reklamácií dôjde k výmene tovaru za nový, záručná doba začína znova plynúť dňom, kedy Kupujúci preberie tovar od Predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie Predávajúci opraví alebo vymení výrobok do 30 kalendárnych dní od jeho prijatia, v opačnom prípade má Kupujúci právo rozhodnúť, či chce odstúpiť od zmluvy a vrátiť peniaze alebo vymeniť tovar za nový. 

10.2 Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od dopravcu dôkladne skontrolovať stav zásielky. Ak je zásielka neúplná alebo poškodená, zákazník má právo ju neprebrať. Ak aj napriek poškodeniu alebo nekompletnosti kupujúci zásielku preberie je potrebné spísať s prepravcom záznam a oznámiť túto skutočnosť Predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. V opačnom prípade nebude reklamácia akceptovaná. 

10.3 Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa prevádzky predávajúceho – MURAT s.r.o. Bratislavská 87, 902 01 Pezinok. Kupujúci môže doručiť reklamovaný tovar spolu s kópiu dokladu o kúpe a krátkym popisom chyby osobne alebo ho môže zaslať zásielkovou službou resp. po dohode vyzdvihne Predávajúci tovar v rámci svojich rozvozných dní.

10.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené:

Prirodzeným opotrebovaním

Mechanickým poškodením vzniknutým neodborným alebo hrubým zaobchádzaním, 

Nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu) 

Zásahom neoprávnenej osoby, neodvratnou udalosťou alebo prírodnými živlami 

Modifikovaný tovar alebo neodborne opravovaný osobami inými než výrobcom 

Tovar, ktorému vypršala záručná doba

10.5 Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako „subjekt ARS“). Zoznam subjektov ARS je zverejnený na stránkach Ministerstva Hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk  . Sťažnosť je možné podať aj prostredníctvom on-line formulára - http://ec.europa.eu/consumers/odr/index:en.htm .

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

11.1 Odoslaním objednávky vyjadruje Kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov Predávajúcemu za účelom spracovania jeho elektronickej objednávky a zaslania objednaného tovaru na Kupujúcim uvedenú adresu, za účelom realizácie zúčtovania platby za objednaný tovar a na ďalšie úkony Predávajúceho súvisiace výlučne s realizáciou svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe elektronickej objednávky Kupujúceho.

11.2 Využívaním elektronického obchodu MURAT, s.r.o. na stránke https://eshop.murat.sk  Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.3 Kupujúcim poskytnuté údaje budú uchovávané v chránenej databáze na serveri Predávajúceho a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani využívané na komerčné účely.

11.4 Kupujúci môže kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov u Predávajúceho, a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu murat@murat.sk.

 

12.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1 VOP sú platné v znení uvedenom na webovej stránke elektronického obchodu MURAT, s.r.o. v deň odoslania elektronickej objednávky alebo dňom doručenia objednávky zaslanej e-mailom, faxom, poštou.

12.2 Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci potvrdením súhlasu so VOP je povinný si tieto prečítať a vytlačiť ich aktuálne znenie, inak sa v prípade sporu bude postupovať podľa VOP zverejnených na webovej stránke elektronického obchodu v čase riešenia sporu. 

12.3 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP. V takomto prípade sa Predávajúci zaväzuje bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia.

 

  

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť ku dňu 1. 1. 2018